Analizler

√ Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi

Anket, başarı testi ve tutum ölçeği gibi ölçme araçlarının geliştirilme sürecinde teknik ve bilimsel düzeltme, düzenleme desteği sağlanır.

√ Veri Girişleri ve Kodlamaları

Ölçme araçları ile toplanan verilerin veri girişleri yapılır. Veri girişlerinin nasıl yapılacağına ya da veri kodlamasına dair araştırmacılar yönlendirilir.

√ Ölçme Aracı ile ilgili Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Pilot uygulaması yapılmış ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılır. Analiz sonuçlarına ilişkin bulgular bilimsel ölçütlere göre yorumlanır. 

√ İstatistiksel Veri Analizleri ve Sonuçlarının Yorumlanması

Araştırmacının amaçlarına göre istatistiksel yöntemlere karar verilir. Parametrik veya parametrik olmayan testlerle veriler çözümlenir, tablo ve istatistiksel yorumlarında kılavuz bilgilendirmeler sağlanır.  

Excel'de anket veri girişi veya anket tasarımı hakkında kısa bilgi notu için