Danışmanlık

Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi

Anket, başarı testi ve tutum ölçeği gibi ölçme araçlarının geliştirilme sürecinde teknik ve bilimsel düzeltme, düzenleme desteği sağlanır.


Veri Girişleri ve Kodlamaları

Ölçme araçları ile toplanan verilerin veri girişleri yapılır. Veri girişlerinin nasıl yapılacağına ya da veri kodlamasına dair araştırmacılar yönlendirilir.


Ölçme Aracı ile ilgili Geçerlik ve Güvenirlik Analizleri

Pilot uygulaması yapılmış ölçme araçlarının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılır. Analiz sonuçlarına ilişkin bulgular bilimsel ölçütlere göre yorumlanır. 


İstatistiksel Veri Analizleri ve Sonuçlarının Yorumlanması

Araştırmacının amaçlarına göre istatistiksel yöntemlere karar verilir. Parametrik veya non-parametrik testlerle veriler çözümlenir, tablolaştırılır ve istatistiksel yorumlarında kılavuz bilgilendirmeler sağlanır. 

• Betimsel İstatistikler (Ortalama, S.sapma, basıklık, ranj, tepe değer…v.s.)
• Bağımlı ve bağımsız örneklemler için t testleri
• Ki kare analizi
• Varyans Analizleri (ANOVA)
• Korelâsyon ve Doğrusal Regresyon Analizi
• Lojistik Regresyon Analizi
• Güvenirlik ve Madde Analizi
• Açıklayıcı Faktör Analizi (AFA)
• Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA)
• Yapısal Eşitlik Modeli (YEM)
• Hiyerarşik Linear/Doğrusal Modelleme (HLM)
• Kümeleme Analizi
• Diskriminant Analizi
• Kanonik Korelâsyon
• Çok Değişkenli Varyans Analizi(MANOVA)
• Frekans, yüzde tabloları
• Sütun, Bar, Pasta, Saçılım Grafikleri
• Kovaryans Analizleri (ANCOVA,MANCOVA)
• Mann-Whitney U Testi, Wilcoxon, Kruskal Walls
• Mc Nemar Testleri, Kappa Uyuşma Analizleri

• Güç (Power) Analizi

Excel’de anket veri girişi veya anket tasarımı hakkında kısa bilgi notu için tıklayınız.